СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ НА СЧЕТОВОДНА КЪЩА "ЕЛИАД"

 1. Разработка на счетоводна политика на фирмата.
 2. Изготвяне на индивидуален сметкоплан.
 3. Текущо осчетоводяване на входящите и изходящите първични документи и завеждане на счетоводните регистри.
 4. Текущо осчетоводяване на разплащанията с контрагенти.
 5. Обработка и следене на стоковите наличности – Складово стопанство.
 6. Текуща обработка на банкови извлечения.
 7. Текуща обработка на заеми и лизинг – при наличие на такива.
 8. Заприхождаване и отписване на закупени и продадени ДМА и ДНМА.
 9. Изготвяне счетоводен и данъчен амортизационен план, както и текущо начисляване на амортизациите.
 10. Месечни справки за задълженията и вземанията на фирмата по контрагенти.
 11. Следене на оборота за регистрация по ЗДДС.
 12. Изготвяне на Декларация по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък.

  Допълнителни услуги за фирмите, регистрирани по ДДС:

 13. Генериране на протоколи за ВОП и ВОД.
 14. Осчетоводяване на митнически декларации.
 15. Следене на резултата за данъчния период (ДДС за внасяне / ДДС за възстановяване).
 16. Ежемесечно изготвяне и подаване на Дневници и Месечни-справки декларации по ЗДДС и VIES декларации към НАП.
 17. Прихващане, приспадане и възстановяване на счетоводния резултат за данъчни цели съгласно действащото законодателство.
 18. Изготвяне и подаване на декларации по системата INTRASTAT към НСИ.
 19. Изчисляване на авансов корпоративен данък.
 20. Изчисляване на алтернативни данъци.

  В края на отчетния период:

 21. Изготвяне на годишен финансов отчет в съответствие с българското законодателство, а именно:

  БАЛАНС, ОПР, ОПП, ОСК, Приложения съгласно счетоводното законодателство, Доклад за дейността.

 22. Изготвяне на Годишна данъчна декларация и приложенията към нея.
 23. Представяне на изискуемите доклади пред съответните органи.